Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΣ

22/07/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
                                                                                                                                      ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 9/2016
                                                                                                                                      ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 13 / 7 /2016
                                                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10369
                                                                                                                                      Aριθμ. Αποφασης : Γ 70

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ : ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ”
Ο Δήμος Διδυμοτείχου, προκυρήσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
¨ προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών – φίλτρων οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου με κριτήριο
κατακύρωσης: α) για την ομάδα Α’ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες
( χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας. Tο ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται στον επίσημο
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής οχημάτων - μηχανημάτων που θα κατατεθεί και β) για τις
ομάδες Β’, Γ’, Δ’ την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, αναγράφοντας ανά είδος την
προσφερόμενη τιμή.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 55.936,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
και αναλύεται σε τέσσερις (4) ομάδες.
Ταξινόμηση κατά CPV: α) Κωδικός CPV : 34330000-9 - Κωδικός CPV: 34300000-0 -κωδικός CPV:
34350000-5 -κωδικός CPV:42913000-9 .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στις 21/7/2016 και ώρα 8.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 10/8/2016 και
ώρα 15.00 μ.μ . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για μια ομάδα του προϋπολογισμού , είτε για ορισμένες εξ
αυτών είτε για το σύνολο αυτών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της
αξίας του προϋπολογισμού των ομάδων ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τις οποίες συμμετέχει στο
διαγωνισμό.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε ομάδα είναι:
ΟΜΑΔΑ Α’ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.:118,00 € ΟΜΑΔΑ Γ’: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. : 551,40 €
ΟΜΑΔΑ Β’: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Μ.Ε.: 144,60 € ΟΜΑΔΑ Δ’: ΦΙΛΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.: 88,21 €
Η εγγυητική συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες είτε για το σύνολο αυτών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού .
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Διδυμοτείχου στην διεύθυνση Β.Γεωργίου 3 , τηλ. 2553 3 50662/50663 ( κα Θ.Γκουντινάκη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη από το δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται
τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς.
Ο Δήμαρχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή