Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου & των Ν.Π. του Δήμου"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ προκηρύσσει

πρόχειορο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου & των Ν.Π. του Δήμου» Προϋπολογισμού: 57.222,30 € με τον Φ.Π.Α. 23%

Ταξινόμηση κατά CPV:39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού ,19640000-4 Σάκοι απορριμμάτων

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες ή τμήματα της προμήθειας.
Ομάδα Α :Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δ. Διδ/χου ,Τμήμα Α1: Σάκοι Απορριμμάτων, Τμήμα Α2 :Είδη καθαριότητας & Ευπρεπισμού, Ομάδα Β : Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.) Δ. Διδ/χου, Ομάδα Γ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Διδ/χου, Τμήμα Γ1 : Απορρυπαντικά & Σαπούνια ,ΤμήμαΓ2 : διάφορα είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού , Τμήμα Γ3: Διάφορα είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού ,Ομάδα Δ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διδ/χου, Ομάδα Ε: Προμήθεια ειδών καθαριότητας& ευπρεπισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διδ/χου.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.

1.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 4/3/2015 και ώρα 10: 15 .(Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 4/3/2015 από ώρα .10:00 μέχρι 10:15 (Λήξη υποβολής των προσφορών ).

β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 3/3/2015 στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.

2.ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ,που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης από την υπηρεσία , εκτός Φ.ΠΑ.Σε περίπτωση συμμετοχής σε μία ή περισσότερες ομάδες ή τμήματα , η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ομάδων ή τμημάτων εκτός Φ.Π.Α. .

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού ,ανάλογα με το μέρος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (υπευθ. κα. Πετρίδου/ κα Θ. Γκουντινάκη) στα τηλ. : 25533 50663/ -662 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή