Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ TΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ JOINT VALORIZATION AND PROMOTION OF THE OLD BATHS IN THE TRANS-BORDER AREA (JOVAPROB)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ TΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
JOINT VALORIZATION AND PROMOTION OF THE OLD BATHS IN THE TRANS-BORDER AREA (JOVAPROB)
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Διδυμοτείχου, Βασιλέως Γεωργίου 3, Διδυμότειχο 68 300, πληροφορίες κα Δούλιογλου Βικτωρία, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 2. Προϋπολογισμός έργου του αναδόχου: : 10.994,99€ (Δέκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Α) κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν συναφείς υπηρεσίες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997) Β) τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

 5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 6. Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου στις 30/06/2015.

 7. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, Βασιλέως Γεωργίου 3, Διδυμότειχο 68300, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κεσκίνη Χρυσή. (τηλ. 2553350649) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η

  παραλαβή της προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).

 8. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί γραπτώς, μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν το αργότερο 2 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 9. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Δήμο Διδυμοτείχου, Βασιλέως Γεωργίου 3, Διδυμότειχο 68 300, είτε ιδιοχείρως εως τις 16/03/2015, Ώρα: 12:00 είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) εως την

  προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού την 13/03/2015,

 10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 16/03/2015, Ώρα: 12:00, Δήμο Διδυμοτείχου, Βασιλέως Γεωργίου 3, Διδυμότειχο 68 300 . Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι

  διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 11. Εγγυήσεις:Εγγυητικήσυμμετοχήςύψους2%τουπροϋπολογισμούμησυμπεριλαμβανομένουΦΠΑ.

 12. Βασικοίτρόποιχρηματοδότησηςκαιπληρωμών:ΣύμφωναμεταοριζόμεναστηΔιακήρυξη.

 13. Νομικήμορφήαναδόχου:ΣύμφωναμεταοριζόμεναστηΔιακήρυξη.

 14. Κατ’ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

 15. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 16. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

 17. ΓλώσσατουΔιαγωνισμού:Ελληνική

 18. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

  1. Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου

   Παρασκευάς Πατσουρίδης

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή