Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, CPV: (71320000-7)»

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧOΥ, προκηρύσσει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών & τουριστικών υποδομών Διδυμοτείχου»,με προεκτιμώμενη αμοιβή 161.273,397 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ του ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016-Α 147)

 

1.            Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧOΥ, προκηρύσσει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών & τουριστικών υποδομών Διδυμοτείχου»,με προεκτιμώμενη αμοιβή 161.273,397 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7).

2.            Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α)κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), με προεκτιμώμενη αμοιβή 27.173,442 ΕΥΡΩ

β)κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές), με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.050,209 ΕΥΡΩ

γ)κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 62.357,175 ΕΥΡΩ

δ)κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.146,924 ΕΥΡΩ

ε)κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 33.509,987 ΕΥΡΩ

στ)απρόβλεπτα 21.035,660 ΕΥΡΩ

 

3.            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (προεκτίμηση αμοιβής μελέτης, τεχνική περιγραφή κλπ.), Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΤΕΥΔ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Διδυμοτείχου www.didymoteicho.gr (εκτός από το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται πρωτότυπο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου, οδός Βασ. Γεωργίου & Ορφέως, Τ.Κ. 68300, Διδυμότειχο)

Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη πρότυπη διακήρυξη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016-Α147

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2553350637, 2553350640, FAX επικοινωνίας 2553024424, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Πανιτσίδης Παναγιώτης και κ. Ζαρκάδης Νικόλαος.

 

4.            Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 07-09-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

5.            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω και που είναι εγκαταστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

 

 

 

 

 

6.            α)Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένοι ή σε ένωση – σύμπραξη να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις της μελέτης, ήτοι:

α1)τάξεις Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

α2)τάξεις Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές)

α3)τάξεις Β ή Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)

α4)τάξεις Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)

α5)τάξεις Β ή Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)

 

β)Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς:

·         εφόσον προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της περίπτωσης α ή

·         εφόσον προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, πρέπει να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

1)για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

2)για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

3)για την κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

4)για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

5)για την κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

 

 

7.            Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται:

α)να διαθέτει:

1)για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

2)για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

3)για την κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

4)για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.

5)για την κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

 

 

8.            Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έντεκα (11) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

9.            Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226,00 € με ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

 

10.           Η μελέτη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Διδυμοτείχου 2017 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου Διδυμοτείχου (πρώην ΣΑΤΑ), Κ.Α. 02.30.7412.05

 

11.          Κριτήριο ανάθεσης τη σύμβασης είναι  εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης καθώς και της σχετικής στάθμισής τους.

 

12.          Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται σε πρωτότυπη μορφή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

 

 

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή