Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1004
A+ A A-

Πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

 
 
 
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                   Διδυμότειχο     30  Ιουνίου 2017

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 8748

               ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

      ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού δεκατεσσάρων  (14) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

         Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015).

3.Την υπ΄αριθ. Α.Π. 27404/31-7-2015  Εγκύκλιο.

3. Την υπ΄αριθ. 87/2017 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού δεκατεσσάρων  (14) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

4.Το υπ΄αριθ. 12661/28-6-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης - Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  - Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικό / Οικονομικό  (Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 87 /2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διδυμοτείχου).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, Ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (χειρώνακτες)  , σε δύο στάδια ,ήτοι επτά (7) άτομα σε πρώτη φάση και επτά (7) σε δεύτερη φάση ,για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου ο Δήμος Διδυμοτείχου να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα τα περιαστικά άλση και δάση, που βρίσκονται στη διοικητική του περιφέρεια (άλσος Τσίγγλας, άλσος Πετράδων, δάσος Μεταξάδων) από την ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες – λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προβεί σε δράσεις πυρασφάλειας δύο φάσεων όπως καθαρισμοί βλάστησης , αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών καθώς και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών  .

      Α '. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

      Β΄. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους ΥΕ-Γενικών καθηκόντων (χειρώνακτες)  (14  θέσεις) δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  βάσει του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997.

    

 Γ'. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

     Προτάσσονται κατά σειρά

1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου

2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ΄Εβρου.

3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

      Δ '. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από      3 /7 /2017 έως και     4  /7/2017.

      Ε '. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε -γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και -δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

     ΣΤ'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

     Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος .

                                                                                            

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή