ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1004
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1018
A+ A A-

Θεώρηση αδειών Επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)

Με το Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/13-11-2017, τ.Α’)«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»εφαρμόζονταινέοι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΟΔήμος Διδυμοτείχου , στα πλαίσια του Ν.4497/17 καλεί όλους τους μόνιμους κατοίκους Δ. Διδυμοτείχου οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου και οι οποίοι:

α) είτε έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά που όριζε ο Ν.4264/2014 για την ανανέωση της άδειάς τους για το έτος 2017,

β) είτε δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4264/2014

να προσέλθουν στα αντίστοιχα Γραφεία Αδειοδοτήσεων του Δήμου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως (παρ.17 άρθρο 59 του Ν.4497/17).

Για την τριετή θεώρηση της άδειάς τους οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου υποβάλλουν:

1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί, τότε το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν.4497/2017,

β) ο/η σύζυγός δεν κατέχει άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4497/2017,

γ) δεν έχει προστατευόμενα τέκνα που να κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4497/2017,

δ) δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

ε) δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες που να αφορούν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, καθότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής αγοράς,

στ) εξουσιοδοτεί την υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση λοιπών δικαιολογητικών) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

Ταυτόχρονα με την αίτηση υποβάλλονται και τα κάτωθι:

Εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών.
Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές.
Έντυπα Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών.
Φορολογική ενημερότητα.
Ασφαλιστική ενημερότητα.
Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ (όπου απαιτείται αναλόγως της άδειας)
Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ.

Με επικείμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θα καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παραβόλου που θα απαιτείται για την ανανέωση της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.15 καθώς και του αρ.18 του Ν.4497/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο ΑδειοδοτήσεωνΔήμου Διδυμοτείχου.

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή