Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Πρόχειρος διαγωνισμός για επισκευή - συντήρηση οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2014

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 24/7/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15453
Aριθμ. Αποφασης : Γ95

Ο Δήμαρχος Διδ/χου

Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μειοδοτική με προσφορά ποσοστού έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2014.

Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 27.675,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και αναλύεται ανά κατηγορία εργασιών επισκευής και συντήρησης ως εξής:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Επισκευή – συντήρηση οχημάτων . Προϋπολογισμός : 18.450,00€ με το Φ.Π.Α. 23%
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων. Προϋπολογισμός:9.225,00 με το Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.675,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες εργασιών επισκευής και συντήρησης.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30 /7 /2014, ημέρα Τετάρτη , στα γραφεία του Δήμου Διδ/χου και από ώρα 12.15 μ.μ. έως 12.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

3. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας εργασιών επισκευής - συντήρησης για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διδυμοτείχου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου, που θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που έχει και από το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες.

5. Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

6. Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Διδυμοτείχου στην διεύθυνση Β.Γεωργίου & Ορφέως 1, τηλ. 2553350662/50663 ( κα Θ.Γκουντινάκη).

Ο Δήμαρχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή