Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 757
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 25/6/2014
​ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13325
Aριθμ. Αποφασης : Γ 80

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΓΕΥΜΑΤΑ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» με κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Α ́: (είδη ζαχαροπλαστείου) και ομάδα Β ́ (γεύματα) τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας και με κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Γ ́ ( ελαιόλαδο) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από την έρευνα αγοράς που θα διενεργεί η επιτροπή κανονικότητας τιμών.
Ισχύουν το ΠΔ 60/2007, ο Ν. 2286/95, η Υπ. Αποφ. 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και λοιπές διατάξεις όπως αναγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του 24.258,19 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής είδη ζαχαροπλαστείου , γευματα, ελαιόλαδο.

Ταξινόμηση κατά CPV: 15842300-5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, 15894200-3 ΓΕΥΜΑΤΑ, 15411110-6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τρεις ομάδες που αφορούν τον Δήμο και των Ν.Π. του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου, οδός Βασ.Γεωργίου, αριθ. 1, στις 18/8/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.15 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών )

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 18/8/2014 και ώρα 10.15 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 18/8/2014 από ώρα 10.00 μέχρι 10.15 π.μ. (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλ. 14/8/2014.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, με το Φ.Π.Α. 23%.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε μία ή περισσότερες ομάδες, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των ομάδων.

Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών ανά ομάδα ειναι τα εξής:
ΟΜΑΔΑ Α’: είδη ζαχαροπλαστείου 180,36 €
ΟΜΑΔΑ Β’: γεύματα 299,29 €
ΟΜΑΔΑ Γ ́: ελαιόλαδο 733,26 €

Η ισχύς των συμβάσεων του Δήμου και των Ν.Π. ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως 31/12/2014.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού , αναλογικά με το μέρος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση.

Η παρούσα διακήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/6/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.25533 50662 αρμόδιος: κα Γκουντινάκη ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή