Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 757
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Δημοπρασία μίσθωσης αγροτεμαχίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12898 / 18/6/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι:

εκτίθεται σε ανοικτή φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία η εκ νέου εκμίσθωση πρώην σχολικού αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Κουφοβούνου στη θέση «Σκληρόπετρα (Πίρτσι-φλι)» αγροτεμάχιο έκτασης 13.125 τ.μ.

ΑΡΘΡΟ 1ο :
Η δημοπρασία θα είναι ανοικτή φανερή πλειοδοτική προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ημοτικό Κατάστημα ∆ιδυμοτείχου (∆ημαρχείο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆.270/81 που ορίστηκε με την αριθμ. 25/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ιδυμοτείχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε’ του Ν. 3852/2010, την 1η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου στη θέση «Σκληρόπετρα (Πίρτσι- φλι)» αγροτεμάχιο έκτασης 13.125 τ.μ.

ΑΡΘΡΟ 2ο :
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί, στο ∆ημοτικό Κατάστημα, κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον ∆ήμαρχο. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στο ∆ημοτικό Κατάστημα, κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον ∆ήμαρχο. Αν δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο χώρο, με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου και τους ίδιους όρους ή με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00 €/ στρ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο :
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του ∆ήμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης εκάστου αγροτεμαχίου υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπληστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα ( 4 ) έτη .

ΑΡΘΡΟ 9ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο ∆ημοτικό Ταμείο ∆ιδυμοτείχου, μετά από τη βεβαίωσή του με το φορολογικό κατάλογο, στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης της Τοπικής Κοινότητας Κουφοβούνου και να καταθέσει για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, α) γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Κ.∆. για παρακατάθεση σ’ αυτό από τον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών ∆ημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο ( 1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 13,12€ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί για το αγροτεμάχιο β) βεβαίωση περί μη οφειλής του στο ∆ήμο και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο :
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κάθε οικονομική επιβάρυνση σε τρίτους (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β. κλπ.) πέραν του μισθώματος θα βαρύνει τον μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του ∆ήμου.

ΑΡΘΡΟ 15ο :
Ο ∆ήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του ∆ημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος στην έδρα του ∆ήμου και της Τοπικής Κοινότητας Κουφοβούνου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή