Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 757
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Πυθίου & Ρηγίου - 1.820.000,00 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμ. Διακήρυξης:264

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Διδυμοτείχου διακηρύσσει την με ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΙΟΥ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)).

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.820.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.456.673,69 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οικισμοί Πυθίου και Ρηγίου.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08 « Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86), το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/93). Επίσης ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διδυμοτείχου.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Διδυμοτείχου, 68300 Βασ. Γεωργίου 1 Διδυμότειχο, πληροφορίες Πανιτσίδης Παναγιώτης, Γουρίδης Παναγιώτης, τηλ 25533-51353, 25533-50660, μέχρι τις 26/06/2014.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η & 4η τάξη για εργοληπτικές επιχειρήσεις εντός ή εκτός νομού ή δεύτερου για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ προϋπολογισμού 1.456.673,69 ευρώ (100,00%).

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β ́ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ ́ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

8. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 29.133,47 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Διδυμοτείχου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2013ΕΠ03180091), κωδικό MIS 456680, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ σε ποσοστό 95% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 5%

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΔΕ

11. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Διδυμοτείχου, αρμόδιοι υπάλληλοι Γουρίδης Παναγιώτης (τηλ.: 25530-24915 Φαξ:25530-24424) και Πανιτσίδης Παναγιώτης (τηλ.: 25533-51353 Φάξ:25533-51350), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διδυμότειχο, 16/05/2014

Ο Δήμαρχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή