Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
A+ A A-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου,
έχοντας υπόψη :
-τον Ν. 3463/2006 (κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοιν/των)( ΦΕΚ 114/Α 08-6-2006)
-τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α 7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
-το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 ( Α΄147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
-την αριθ. 15 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
-την απόφαση 66/2018 του Δ.Σ με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τα εναπομείναντα μηχανήματα της ΟΜΑΔΑΣ Α και για τα μηχανήματα της ΟΜΑΔΑΣ Β της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις, που ενδιαφέρονται για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και έχουν τις απαιτούμενες, από την υπ' αριθμ. 637/15-1-2018 διακήρυξη, προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορά στο Δήμο Διδυμοτείχου τα εναπομείναντα μηχανήματα της ΟΜΑΔΑΣ Α, (δηλαδή 5 εκσκαφείς – φορτωτές, 5 λαστιχοφόρους φορτωτές, 2 διαμορφωτές γαιών, και 15 τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα) και για τα μηχανήματα της ΟΜΑΔΑΣ Β.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού που βρίσκεται αναρτημένη στο site του Δήμου.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο site του Δήμου ορίζεται η 16/03/2018. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Δήμο ορίζεται η 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεχτές οι προσφορές.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2553350663).
Ο ανάδοχος θα προκύψει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή