Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1004
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1018
A+ A A-

Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών Θερμών και Κρύων Ροφημάτων Στιγμιαίας Παρασκευής, Τυποποιημένων ειδών (τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών,προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/XVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Εγκατάσταση

Αυτόματων Πωλητών

Θερμών και Κρύων Ροφημάτων Στιγμιαίας Παρασκευής, 

Τυποποιημένων Ειδών (τροφίμων,  εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών, προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVIM/KMΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 01/2018

                  1.       Αναθέτουσα αρχή:

       XVIM/KMΠ/4ο ΕΓ

 1. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός με ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: εγκατάσταση αυτόματων πωλητών θερμών - κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών - χυμών) και αναψυκτικών, προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVIM/KMΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, με βάση την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος για τα μηχανήματα. Κωδικός CPV: 42930000-4
 1. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Το σύνολο των μισθωμάτων δε δύναται να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση μηχανημάτων, σύμφωνα με την επάνδρωση, τις ανάγκες των Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) περίπου ετησίως.
 1. ∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη XVIM/KMΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 2553046420.
 1. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού :

α.      Οι προμηθευτές που προτίθενται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι την 26 Ιαν 18 να αποστείλουν σχετική επιστολή δηλώνοντας την επιθυμία συμμετοχής τους στη Δνση XVIM/K ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, προκειμένου μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να διεξαχθεί έλεγχος – επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από αρμόδια επιτροπή της Στρ. Υπηρεσίας (εφόσον απαιτείται). Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαγωνιστική διαδικασία.

      β.    Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων προσφορών, ορίζεται η Τρίτη 13 Φεβ 18 και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

./.

- 2 -

                      γ.       Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποσφράγισης όλων των προσφορών: 13 Φεβ 18 και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου.

 1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος, για τα μηχανήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν.
 1. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης έως και 2 εξάµηνα ακόµη, υπό προϋποθέσεις.
 1. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Ο πλειοδότης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στη XVIM/KMΠ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).
 1. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, την 05 Ιαν 18.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

    Υπτγος Δημήτριος Μπονώρας
Ακριβές Αντίγραφο   Διοικητής
     
     
Τχης (ΕΜ) Χρήστος Μουζακιάρης    
Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2    


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπ’ αριθ. 01/2018

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την

« ανάδειξη προμηθευτή εγκατάστασης αυτόματων πωλητών θερμών και κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVIM/KMΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, με βάση την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος για τα μηχανήματα.».

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος, για τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν. Η συνολική εκτιμώμενη αξία ετησίως, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) περίπου.

            Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης έως 2 εξάµηνα ακόµη, υπό προϋποθέσεις.

.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 13 Φεβ 18 και ώρα 10:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΔΜΗΣ και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 2553 046420, καθημερινά 09:00 – 14:00 πλην Σαββάτου - Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

    Υπτγος Δημήτριος Μπονώρας
Ακριβές Αντίγραφο   Διοικητής
     
     
Τχης (ΕΜ) Χρήστος Μουζακιάρης    
Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2    
FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή