Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1018
A+ A A-

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

9/2/2017

Ορισμός Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                              Διδυμότειχο 8 Φεβρουαρίου 2017      

   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:1528

           ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                   Αριθ. Απόφασης : Α- 152

     ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                        

 

 

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου

 

     Έχοντας υπόψη :

 • το άρθρο 59 του Ν.3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 89 του Ν. 3463/2006.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.493 κατοίκους.
 • Τις διατάξεις του άρθ. 92 παρ. 1 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 αρ. 3. παρ. 3 ε σύμφωνα με τις οποίες από το σύνολο των τεσσάρων (4) Αντιδημάρχων που ορίζονται ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία ορίζεται σε δύο (2).
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Διδυμοτείχου έχει δύο ( 2 ) Δημοτικές Ενότητες.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2318/Β/17-10-2011 όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Την υπ΄αριθ. 1391/6-2-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Κεσόγλου Δημητρίου με την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιδημάρχου .

Την υπ΄αριθ. 1391/Α-151/8-2-2017 Απόφαση του Δημάρχου Διδυμοτείχου   περί αποδοχής της ανωτέρω παραίτησης .

Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου πριν από την λήξη της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Α.Ορίζει Άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης & Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουηλίδη Δημήτριο , για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, ήτοι, από 8-2-2017 έως 28-2-2017 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

               

 1. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των  εσωτερικών υδάτων από την αλιεία ( ποταμοί) και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 2. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας Δήμου Διδυμοτείχου, την αποκομιδή  και διαχείριση των αποβλήτων και την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για  την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από  εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 3. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 4. Την συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή  προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και απορρέει από τον ΟΕΥ.
 5. Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον  καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 6. Την συντήρηση αστικού πρασίνου και τη μέριμνα για αναπλάσεις χώρων και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.
 7. Την μέριμνα συντήρησης παιδικών χαρών
 8. Την μέριμνα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
 9. Την μέριμνα συντήρησης αστικής οδοποιίας
 10. Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
 11. Την περισυλλογή και η εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και την εν γένει μέριμνα για την βελτίωση εγκαταστάσεων αδέσποτων σκύλων.
 12. Την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού  συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα την συντήρηση, την  καθαριότητα και την φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
 13. Την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών όπως επίσης τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.
 14. Την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και  κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 15. Τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,  ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
 16. Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο  πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και  δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού  σχεδιασμού.
 17. Την διάθεση και τον συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την  πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
 18. Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την παρούσα Απόφασή μας.
 19. Την έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων
 20. Την Οργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό της ανωτέρω διεύθυνσης και έκδοση - υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
 21. Την Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

                                

   Γ. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή