ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1018
A+ A A-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», προϋπολογισμού 211.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διδυμοτείχου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Bασ. Γεωργίου & Ορφέως

Ταχ.Κωδ.: 68300

Τηλ.: 2553350637

Telefax: 2553024424

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.didymoteicho.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ΄΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και των σχεδίων της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 170.233,79€ δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα, απολογιστικά) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν 3669/08.

 

4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: έξι (6) μήνες

 

5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 24/06/2019, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 10:00 π.μ.

 

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 27/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

7. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών, (3.411,29 €).

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών.

 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 2003ΣΕ05500005, Κ.Α. 30.7333.03 Δήμου Διδυμοτείχου

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή