ОБЩИНА ДИМОТИКА

A+ A A-

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή Избрана

 

1οΘέμαΗΔ:[ΑΔΣ 94/2023]

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

                                                                             

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την από 7-8-2023 εισήγηση του ασκ. καθήκοντα Γεν.Δ/ντή η οποία έχει ως εξής:

 

Με την 96/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου  λήφθηκε απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τέσσερα έτη) και καθορίστηκαν τα ιδιαίτερα προσόντα αυτού. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή στάλθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο με την 8211/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΗ46ΜΤΛ6-Α87)  απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (χωρίς όμως τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας)

Στη συνέχεια με την 92/23 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη, προκήρυξη (με ΑΠ 2078/2023), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13/7/2023 (ΑΔΑ 9ΠΓΦΟΕΦΣ-ΩΦ1), στον ιστότοπο του Δήμου Διδυμοτείχου στις 13/7/2023, στην πανελλήνια εφημερίδα «Ριζοσπάστης» στο φύλο 15-16/7/2023, στην τοπική εφημερίδα «η Γνώμη» της 17/7/2023, και στην τοπική εφημερίδα «Μεθόριος» στις 20/7/2023, ενώ τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ στις 13/7/2023 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου στις 17/7/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 3/8/2023.

Έως σήμερα υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις (όλες εμπρόθεσμα), αυτές των

1.     Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

2.     Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

3.     Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

4.     Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23) και

5.     Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

Θέτω υπόψη σας τις αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά

 

 

 

Το Δ/κο Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του ασκούντα καθήκοντα Γεν.Δ/ντη, το γεγονός ότι σύμφωνα με την προκήρυξη, προαπαιτούμενα προσόντα είναι αυτά του Ν.1069/80 (ήτοι κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, άριστη γνώση ξένης γλώσσας, και πέντε τουλάχιστον χρόνια σε θέση ευθύνης στο στενό δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα), ενώ επιθυμητά προσόντα είναι η εντοπιότητα (κάτοικος Ν. Έβρου)-πρόταξη έναντι λοιπών υποψηφίων και η γνώση σε αναλύσεις ύδατος και λυμάτων (συνεκτίμηση), καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες έχουν ως εξής:

 

1.  Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΑΠ,
-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΠ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΠΘ
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2008),
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία 11 χρόνια και 6 μήνες σε θέσεις υπαλλήλου
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Εμπειρία 3 μηνών σε χημείο

 2. Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

            Κύρια Προσόντα: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2006),
- Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
- Εμπειρία 10 χρόνια ως ιδιοκτήτης επιχείρησης,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- ερευνητικά προγράμματα (χημικές αναλύσεις σε ύδατα   και ρύπους) 3 έτη και 4 μήνες, χημικός σε εταιρεία τροφίμων 7 μήνες

3.  Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

       Κύρια Προσόντα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΠΘ
- ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜΘ (2014)
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία Αυτοαπασχολούμενος μηχανολόγος μηχανικός (εξωτερικός συνεργάτης ΔΕΥΑΔ) 4 έτη και ένας μήνας,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Επορική δραστηριότητα 1 έτος και 3 μήνες

4.  Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23)

       Κύρια Προσόντα: -ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  (2014)
  Εμπειρία Υπάλληλος γραφείου 30 μήνες,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Υπάλληλος/υπεύθυνη ΚΔΑΠ 14 μήνες

5.  Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘ,
-ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, Β2 ΑΓΓΛΙΚΑ, Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ,
  Εμπειρία: Τεχνικό γραφείο από το 2017, συμβάσεις μίσθωσης έργου (παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ και
INTERREG) με ιδιώτες και δημόσιο 4 χρόνια και ένας μήνας,

μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη ότι η μεν πρώτη και ο τρίτος των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης, η τέταρτη και πέμπτη των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν ούτε την απαιτούμενη άριστη γνώση ξένης  γλώσσας, ούτε το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Α) Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. Πετρίδη Νικολάου του Παναγιώτη  στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., ως μοναδικό υποψήφιο που πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων, επί θητεία τεσσάρων ετών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

            Β) Η μισθοδοσία του ανωτέρω θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία (ν. 4354/2015 όπως ισχύει)

            Γ) Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

            Δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για εφαρμογή της παρούσας

 

 

Последно променена вСряда, 16 Август 2023 20:02
FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή